weihaiw|ynn5|wuxiz|xingtai5|hengshuiw|dalian55|benxi5|lishuiw|sipingw|songyuanw|yulinxx|shangluow|anqingw|zhuzhouw|shaoyangw|yueyangx|yiyangx|chenzhoux|yongzhouw|hebix|jiaozuow|puyangw|xinyangx|yichangx|jingmenw|liuzhoux|chongzuow|guigangw|ziyangw|dazhouw|guanganw|shuozhouw|jinzhongw|foshanw|zhaoqingw|shuoshuo5|daan5|miyu5|lishi8|weimeiw|shenghuo5|baobaow|6vdianyingwang|dianyingtiantang|

RewriteEngine On
RewriteBase /
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?weihaiw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/weihaiw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ weihaiw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.weihaiw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ weihaiw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?ynn5\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/ynn5/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ ynn5/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.ynn5.cn$
RewriteRule ^(/)?$ ynn5/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?wuxiz\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wuxiz/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ wuxiz/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.wuxiz.cn$
RewriteRule ^(/)?$ wuxiz/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?xingtai5\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/xingtai5/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ xingtai5/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.xingtai5.cn$
RewriteRule ^(/)?$ xingtai5/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?hengshuiw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/hengshuiw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ hengshuiw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.hengshuiw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ hengshuiw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?dalian55\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/dalian55/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ dalian55/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.dalian55.cn$
RewriteRule ^(/)?$ dalian55/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?benxi5\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/benxi5/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ benxi5/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.benxi5.cn$
RewriteRule ^(/)?$ benxi5/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?lishuiw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/lishuiw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ lishuiw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.lishuiw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ lishuiw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?sipingw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/sipingw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ sipingw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.sipingw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ sipingw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?songyuanw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/songyuanw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ songyuanw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.songyuanw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ songyuanw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?yulinxx\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/yulinxx/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ yulinxx/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yulinxx.cn$
RewriteRule ^(/)?$ yulinxx/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?shangluow\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/shangluow/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ shangluow/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.shangluow.cn$
RewriteRule ^(/)?$ shangluow/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?anqingw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/anqingw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ anqingw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.anqingw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ anqingw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?zhuzhouw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/zhuzhouw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ zhuzhouw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.zhuzhouw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ zhuzhouw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?shaoyangw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/shaoyangw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ shaoyangw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.shaoyangw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ shaoyangw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?yueyangx\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/yueyangx/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ yueyangx/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yueyangx.cn$
RewriteRule ^(/)?$ yueyangx/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?yiyangx\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/yiyangx/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ yiyangx/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yiyangx.cn$
RewriteRule ^(/)?$ yiyangx/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?chenzhoux\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/chenzhoux/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ chenzhoux/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.chenzhoux.cn$
RewriteRule ^(/)?$ chenzhoux/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?yongzhouw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/yongzhouw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ yongzhouw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yongzhouw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ yongzhouw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?hebix\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/hebix/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ hebix/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.hebix.cn$
RewriteRule ^(/)?$ hebix/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?jiaozuow\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jiaozuow/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ jiaozuow/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.jiaozuow.cn$
RewriteRule ^(/)?$ jiaozuow/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?puyangw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/puyangw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ puyangw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.puyangw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ puyangw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?xinyangx\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/xinyangx/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ xinyangx/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.xinyangx.cn$
RewriteRule ^(/)?$ xinyangx/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?yichangx\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/yichangx/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ yichangx/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yichangx.cn$
RewriteRule ^(/)?$ yichangx/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?jingmenw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jingmenw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ jingmenw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.jingmenw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ jingmenw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?liuzhoux\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/liuzhoux/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ liuzhoux/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.liuzhoux.cn$
RewriteRule ^(/)?$ liuzhoux/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?chongzuow\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/chongzuow/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ chongzuow/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.chongzuow.cn$
RewriteRule ^(/)?$ chongzuow/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?guigangw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/guigangw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ guigangw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.guigangw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ guigangw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?ziyangw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/ziyangw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ ziyangw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.ziyangw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ ziyangw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?dazhouw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/dazhouw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ dazhouw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.dazhouw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ dazhouw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?guanganw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/guanganw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ guanganw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.guanganw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ guanganw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?shuozhouw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/shuozhouw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ shuozhouw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.shuozhouw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ shuozhouw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?jinzhongw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jinzhongw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ jinzhongw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.jinzhongw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ jinzhongw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?foshanw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/foshanw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ foshanw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.foshanw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ foshanw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?zhaoqingw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/zhaoqingw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ zhaoqingw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.zhaoqingw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ zhaoqingw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?shuoshuo5\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/shuoshuo5/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ shuoshuo5/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.shuoshuo5.cn$
RewriteRule ^(/)?$ shuoshuo5/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?daan5\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/daan5/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ daan5/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.daan5.cn$
RewriteRule ^(/)?$ daan5/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?miyu5\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/miyu5/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ miyu5/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.miyu5.cn$
RewriteRule ^(/)?$ miyu5/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?lishi8\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/lishi8/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ lishi8/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.lishi8.cn$
RewriteRule ^(/)?$ lishi8/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?weimeiw\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/weimeiw/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ weimeiw/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.weimeiw.cn$
RewriteRule ^(/)?$ weimeiw/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?shenghuo5\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/shenghuo5/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ shenghuo5/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.shenghuo5.cn$
RewriteRule ^(/)?$ shenghuo5/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?baobaow\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/baobaow/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ baobaow/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.baobaow.cn$
RewriteRule ^(/)?$ baobaow/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?6vdianyingwang\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/6vdianyingwang/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ 6vdianyingwang/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.6vdianyingwang.cn$
RewriteRule ^(/)?$ 6vdianyingwang/index.html [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?dianyingtiantang\.cn$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/dianyingtiantang/
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-d
RewriteRule ^(.*)$ dianyingtiantang/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.dianyingtiantang.cn$
RewriteRule ^(/)?$ dianyingtiantang/index.html [L]